دیدگاه ارک

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

* فضای سایبری 

فضای سایبری نیز مثل بعضی از عرصه ها دارای منافع و مضارمی باشد. استفاده فضای سایبری درصورت عادی بودن مفید است. اگرقرارباشد این عرصه باتوجه با سوء استفاده های محدود بطور فردی یا جمعی از برنامه کارکرد حذف شود، بمثابه حذف صورت مسئله خواهد بود.

* اقدام امارات

اقدام امارات درمورد قصد رسمی کردن روابط  دیپلماتیک با رژیم اشغالگر قدس، ریشه چند ساله دارد. احتمالا تا حالا درروابط غیر رسمی فی مابین  کارهای پنهانی زیادی انجام داده اند. کارمخالفین رسمی شدن این روابط، در مرحله کنونی، رصد کردن کارهای گذشته این کشورها و انجام اقدامات لازم احتیاطی می باشد.عالم سیاست عرصه شناخته شده بسیار وسیعی برای اینگونه تعامل ها و احیانا درصورت لزوم تقابلهای تمام نشدنی است.

* حقوق بشر

حقوق بشر ازمقوله های فردی و اجتماعی می باشد. اصولا حقوق بشر بدلیل اینکه درمورد انسان برابر درمقابل خدا و قانون باید دارای مفاهیم و اهداف مشابه باشد. ومی توان گفت که حقوق بشر مورد تصویب سازمان ملل متحد شاخصه های قابل قبولی دراین مورد دارد. بنظر می رسد دول و ملل باید از این متن منتسب به سازمان ملل تبعیت کنند. وفارغ از رسوبات بومی در ارتقاء فرهنگی مردم مبادرت ورزند.

* خاک فروشی

خاک فروشی درایران از قدیم بوده و عده ای باتوجه به مصارف کوناگون در بازار خاک فعالیت
می کردند ودرحال حاضر نیز این نوع فعالیت ادامه دارد. منتها چندسالی است پای صادرات هم به بازار کشیده شده است.صادرات خاک کشورآنهم بصورت کلان بوی سودجوئی و حتی خیانت
می دهد.هوشیاری  دستکاهای مسئول درمورد انتقال خاک به خارج از کشور، در قالب صادرات قانونی، یا قاچاق، مورد انتظار است و غفلت دراین مهم مشارکت در خاک فروشی غیرقانونی تلقی می شود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا