اصول اظهار نظرات سیاسی-مدیرمسئول – محمّد اشراقی

انضباط در اصطلاح عمومی تابع بودن به مقررات است. در جائی که  مقررات مدونی وجود دارد، کارها، اصولا طبق مقررات جاری انجام می شود. 

انضباط در اصطلاح عمومی تابع بودن به مقررات است. در جائی که  مقررات مدونی وجود دارد، کارها، اصولا طبق مقررات جاری انجام می شود.  یا درجوامع فاقد مقررات مدون، تاحدودی، سنت ها حاکم است و معیار انضباط بشمار می رود. اصول و معیارهای انضباطی معمولا ملکه آحاد با انضباط است. و در جوامع دارای تعلیم و تربیت مطلوب اغلب مردم با انضباط بشمار می روند. برعکس در جوامع فاقد آموزش و پرورش اجتماعی کافی،  انواع بی انضباطی ها اتفاق می افتد. برای کنترل بی انضباطی ها در اینگونه جوامع، ضوابط و ابزارها و سازمانهایی وجود دارد. بهر حال انضباط مفهومی کلی است. یکی از موارد مهمی که باید در آنها، انضباط رعایت شود، مسایل مرتبط بامنافع عمومی جامعه است.  درحال حاضر، مسائل عمومی زیادی در جامعه مطرح است.  این مسائل با تـوجه به فضای نسبتا باز سیاسی فعلی،  در کانال های اجتماعی مختلف مطرح و مورد بحث می باشند. افراد مختلف در مباحثات و تبادلات فکری، آگاه یا نآگاه، با اهداف فردی، جمعی، صنفی، حزبی و سیاسی، گاها نظراتی ابراز می دارند که با سیاست های جاری و مصوب دولت هماهنگ نیست و مغایر ومخالف بنطر می رسند. این نظرات خام در مصارف داخلی قابل پاسخ گوئی یا جذب و هضم هستند و تبعات آنچنانی ندارند.  ولی نظرات نا هماهنگ ومغایر آشکار  با سیاست های جاری و حتی فعال روز وزارت خارجه کشور، ازجمله مسائل  برجام و هسته ای، در مجامع بین المللی و محافل مشترک با کشورهای رقیب و همراه، مورد توجه خاص قرار می گیرند و به شدت وضعف و شفافیت و ابهام امور تاثیر ات نا مطلوب می گذارند.

در این موارد است که پراکنده گوئی های خارج از معیارها یعنی، بی پروا یی ها، منافع عمومی را درعرصه های یاد شده با مخاطرات جبران ناپذیر مواجه می سازند. رعایت انضباط و مقررات بمعنای اعمال دیکتاتوری فکری نیست ولی بمعنای لزوم رعایت آداب سخنوری و جوانب احتیاطات لازم در ابراز نظر ها، می باشد. باور این است که، کسانی که با پراکنده گوئی ها باعث اختلال در اعمال سیاست های رسمی دولت در مذاکرات ومجامع بین المللی، می شوند برخلاف جهت منافع مردم گام برمی دارند، لذا باید دراظهارات خود جوانب احتیاط  وحفظ منافع کشور را رعایت نمایند  وبفکر پاسخگویی به عموم  باشند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا