بامدیریت مصرف آب، زندگی در زمین را نجات دهیم

به گزارش ارک خبر:علیرضاهژبری- صرفه جویی در مصرف آب را باید جدی گرفت زیرا منابع آب شیرین روز به روز در حال کم شدن هستند، زمین تنها سیاره شناخته شده در این جهان است که زندگی در آن فقط به دلیل در دسترس بودن آب و اکسیژن امکان پذیر است. آب برای همه موجودات زنده روی زمین مهمترین ضرورت زندگی است. ٌ

ما همچنین میدانیم که درصد بسیار کمی آب شیرین و سالم به معنای آب آشامیدنی بر روی زمین موجود است. بنابراین، ما نباید آب سالم را هدر دهیم و باید آن را برای نسل های بعدی ذخیره کنیم. ما باید عادت های بد خود را به نقاط قوت تغییر دهیم و آگاهی مردم را در مورد اهمیت آب سالم افزایش دهیم. ما باید مصرف کم و صرفه جویی در مصرف آب را به منظور حفظ تداوم زندگی بر روی زمین ترویج کنیم.

ما باید روشهای ساده صرفه جویی در مصرف آب را به فرزندان، زنان و سایر اعضای خانواده خود آموزش دهیم مانند بستن همه ی شیرهای آب پس از هر بار استفاده، استفاده از آبپاش برای آبیاری به چمن ها، ترمیم همه نشت لوله ها، برداشت آب باران برای اهدافی همچون آبیاری گیاهان، شستشوی لباس و ….

آب به عنوان اکسیر زندگی شناخته شده است، بنابراین باید آن را ذخیره کنیم تا زندگی در زمین نجات یابد. ما در کارهای روزمره ی زندگی به آب در تامین اهداف زیادی نیاز داریم. بنابراین، باید ارزش قطره های آب را بفهمیم و از طریق صرفه جویی و استفاده ی درست، از آن آب را ذخیره نماییم

ما می توانیم با دقت و توجه بیشتر به روش های مصرف آب در خانه خود (تغییر رفتار) و همین طور با خرید و نصب تجهیزات کاهنده، به طور قابل ملاحظه ای، مصرف آب را مدیریت و کاهش دهیم. این امر علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، موجب کاهش هزینه ای است که خانواده باید بخاطر قبوض آب پرداخت کنند

از جملــه موثرتریــن اقدامــات جهــت صرفــه جویــی در مصــرف آب خانگـی، اسـتفاده از شـیرآلات و تجهیزاتـی مـی باشـد که بدیـن منظور طراحـی شـده انـد. تجهیـزات کاهنـده مصـرف آب ابزارهایـی هسـتند کـه بـا بکارگیـری آنهـا، حجـم آب مصرفـی بـدون ایجـاد کوچکتریـن مشـکل بـرای مشـترکان تـا ۷۰ درصـد کاهـش مـی یابـد.

مصـرف کننـدگان خانگـی کـه شـیرآلات آنهـا مجهـز بـه تجهیـزات کاهنـده نیسـت،مـی تواننـد بـا نصـب ایـن کاهنـده هـا کـه بعضـا بـا هزینـه هـای انـدک قابـل تهیـه ازبـازار اسـت، خروجـی شـیرآالت خـود را بـه میـزان اسـتاندارد کاهـش دهنـد. لازم بـه ذکـراسـت کـه ایـن کاهنـده هـا طـوری طراحـی مـی شـوند کـه تاثیـر منفـی روی نحـوه اسـتفاده ندارنـد و معـمــوال بـه دلیــل افزایــش فشــار آب خروجی، کــار شستشــو یا استـحمــام راراحــت تـر و مطبـوع تـر مـی کننـد.

درفشان(پرالتور): ســاده تریــن، اثــر بخــش تریــن و همچنیــن کــم هزینــه تریــن وســیله کاهــش مصــرف آب، تعویــض سرشــیرها و مجهــز نمــودن شــیرآلات بــه درفشــان هــای کاهنــده مصــرف مــی باشــد کـه ایـن قطعـه باعـث کاهـش ۳۰ تـا ۴۰ درصـدی در مصــرف آب مــی شــود.

فالش تانکهای دو مرحله ای کم مصرف (دوال):

فالش تانـک هـای دو مرحلـهای حجـم آب کمتـری را بـا فشـار در هـر بـار تخلیـه و آزاد میکننـد.

اسـتفاده از آن هـا بـه عنـوان یـک اسـتاندارد ملـی مـی توانـد در بهینه سـازی مصرف آب مطـرح گردد.

قابـل ذکـر اسـت کـه در حـال حاضـر اسـتفاده ازفلاش تانـک هـای کم مصـرف که نسـبت بـه نوع پرمصـرف آن بیـش از ۷۵ درصـد صرفـه جویـی درمصـرف آب دارد، مـورد تاکیـد مـی باشـد.

سردوش های کم مصرف:

کاهـش شـدت جریـان مصرفـی بـدون ایـن کـه تاثیـری در کارآیـی سیسـتم داشـته باشـد یکـی از راهکارهـای کاهـش مصـرف آب مـی باشــد.بدیــن منظــور مــی تــوان از دوش هـای کـم مصـرف و یـا نصـب محدودکننـده هـای جریـان آب بـر روی خـط ورودی بهـره بـرد.

توالت های فرنگی بسیار کم مصرف:

بــه طورکلــی، توالــت هــای فرنگــی موجــوددر بــازار از نظــر مصــرف آب بــه ســه گــروه کلــی قابــل تقســیم هســتند: معمولــی)۲۱لیتــری(، کــم مصــرف)۱۳ لیتــری( و بســیارکــم مصــرف)۶ لیتــری(؛ اســتفاده از توالــت بســیار کــم مصــرف منجــر بــه ۷۳ درصــدصرفـه جویـی در مقایسـه بـا توالـت ۲۱ لیتـری مــی شــود.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا