آسیب های کم آبی قابل کنترل هستند

خطر و آسیب کم آبی ایران و عده ای از مناطق خشک و نیمه خشک را تحت تاثیر قرار می دهد.
بخشی از آثار کم آبی را ، دولت هاو مردم با تکیه بر اصول شناخته شده علمی، فنی و تجربی می توانند با کارهای پیشگیرانه تعدیل و کاهش دهند. کم آبی بحرانی شناخته است و روش ها و اقدامات لازم برای مقابله با آن نیز برای نهادها، مسئولین ذیربط و تاحدودی برای مردم مشخص می باشد. بنابراین میزان آسیب های کم آبی با برنامه ریزی و مدیریت هوشمند، قابل کنترل و تقلیل می باشد.

– پروژه های صنعتی جدید استان

ظاهراً پروژه های صنعتی زیاد در جریان تاسیس و بهره برداری می باشند. ایجاد پروژه ها امری مهم ، لازم و مفید است. ولی مدیریت و ادامه کار و بره برداری مهمتر از مراحل ایجاد می باشد. وجود بازار داخل و خارج از ملزومات ادامه حیات موفق پروژه محسوب می شود. ادامه فعالیت موفق پروژه های جدید، به وجود برنامه ریزی و کار های عملی موفق پبستگی دارد. نبود پیش بینی و کارهای مربوط به بازاریابی و فروش تولیدات پروژه های جدید ، ممکن است، تعداد پروژه های راکد افزایش دهد.

– ایجاد ۲۵ بازارچه محلی توسط شهرداری تبریز

بعضی از کارها از جهات زیادی لازم و ملزوم هم هستند. یعنی اگر همزمانی وهماهنگی بعضی
از امور وجود نداشته باشد، باعث ایجاد هزینه های زیادتر و احتمالا ضرر و زیان های بیشتر می شوند.
در امور شهری، پیوستگی ایجاد ساختمان های مسکونی ،اداری و تجاری با پارکینگ های خصوصی و عمومی، ایجاد کوی و برزن های جدید با تأسیس مراکز تربیتی و آموزشی چون کودکستان، مدرسه ، کتابخانه ، انواع فروشگاه ها، درمانگاه ، مسجد و تاسیسات ورزشی و تاسیسات اداری و امنیتی
اموری شناخته شده ولی متاسفانه مکتوم در شهرهای ایران می باشد.
فقدان تاسیسات لازم فوق الذکر در محلات و کوی های جدید تبریزهم نشان می دهد که سیستم های ایجاد کوی و برزن در مدیریت شهری ما غیر علمی و سنتی هستند، لذا باید اصلاح و کار آمدتر شوند. می توان گفت که کوی ها و محلات بدون تاسیسات ضروری آن قدر ناقص و نا کار آمد هستند که خانه های فاقد آشپزخانه و سرویس بهداشتی ناقص و نا کار آمد می باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا