لزوم حرمت حقوق شهروندی *مدیرمسئول – محمّد اشراقی

حقوق شهروندی فردی و جمعی ازموارد ارزشمند و دارای حرمت می باشد.

حقوق شهروندی فردی و جمعی ازموارد ارزشمند و دارای حرمت می باشد.

حقوق شهروندی مندرج در قوانین ملی و بین المللی یا حقوقی که بطور سنتی در میان اقوام و ملل شناخته شده هستند از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردارند.

درمواردی اتفاق می افتد که بعضی از حقوق شهروندی بطور عمدی یا غیرعمدی ویا تحت تاثیر اجرای قوانین، مقررات و سیاست های جاری و یا اقدامات و تشبسات هدفمند یا بی هدف افراد و گروه هایی مورد تعرض واقع می شود. در اینگونه موارد،  صاحبان حقوق درمعرض آسیب قرار می گیرند، برای استیفای حقوق فردی و گروهی خود  و جلوگیری از ادامه تعرضات مربوطه و  ممانعت از بروز ضررهای مادی و معنوی  به انحا مقتضی اقدام می نمایند.

باور این است که حقوق شهروندی نیز مثل حقوق دیگر قابل دفاع است و   مسئولین و ارگانهای ناظر اجرای قوانین باید جامعه را در این زمینه ها  رصد کنند و در حفظ حقوق شهروندی، جدی وکوشا باشند. علاوه بر مسئولین و نهادهای ناظر، آحاد مردم و گروه های ذینفع نیز موظف و حتی مکلفند که مثل سایر موارد حقوقی،  نسبت به رعایت حقوق شهروندی خویش، حساس باشند و درصورت احساس و مشاهده موارد تعرض و تخلف، در جهت دفاع از حقوق فردی و جمعی خود اقدام نمایند.

اخیرا مشاهده می شود نام آذربایجان در بعضی نوشته ها با تقطیع غیر لازم و احتمالا با اهداف ناسالم مورد تعرض واقع می شود. گویا نام  تاریخی
»آذربایجان«، خار چشم جاعلین تاریخ و جغرافیا  در بعضی نهادها نفوذ کرده اند.  زیرا اخیرا، در بعضی نوشته ها بجای» آذر بایجان« کلمه عاریتی »آذری«نوشته می شود. در نظر معتقدین به وحدت ملی کشور ایران که اقتدارش را  مرهون ملیت های تابعه می باشد، شایسته نیست که این قبیل تخلفات بی ثمر و مضر وحدت ملی، چنین بی محابا، اتفاق بیفتد. بلکه به صلاح است که تابلوی بزرگ  نوشته شده والصاقی به سردر مرکز فناوری رادیوئی »آذربایجان«در اسرع وقت اصلاح شود و از تکرار در موارد دیگر  مشابه جلوگیری گردد. چنانچه در قضیه اخیر درس تلویزیونی شبکه چهار، اشتباه فاحش و تاریخی استاد کلاس ادبیات، در زمینه بی مهری به شاعر بزرگ آذربایجانی تبار، ملامحمد فضولی، مشکل با اصلاح مورد، پوزش استاد مربوطه و مسئول تلویزیونی، حساسیت ایجاد شده در فضای مجازی بین علاقمندان تاریخ، ادبیات و حقوق شهروندی جمعی آذربایجانی ، تا حدودی، بخیر گذشت و فیصله پیدا کرد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا