بیکاری چگونه رفع می شود؟

 

اگر برنامه ریزی های فردی و اجتماعی درست انجام شود، با تولد هر فرد باید تامین وسایل زندگی و کارش نیز تامین شده باشد.
ولی اگر برنامه ریزی ها در پروسه زندگی فردی و جمعی انجام نشود و یا ناقص تنظیم گردد ، خیلی از نقایص از جمله کمبود اشتغال و بیکاری در جامعه بوجود می آید.
مقایسه سیمای جوامع مبتلا به بیکاری و سایر مشکلات و آسیب ها با چهره جوامع مرفه و کم مشکل متفاوت می باشد.
بیکاری جزو مشکلاتی است که باید سریع و بموقع رفع شود. تجربه نشان می دهد که بیکاری درصورت زیاد شدن ، آسیب ها و انحرافات دیگری نیز بوجود می آورد.
دولت ها وقتی که برای تاسیس انواع مراکز آموزشی ، بهداشت و درمان ، برنامه ریزی و سرمایه گزاری مشخص انجام می دهند ، اصولا باید موظف باشند ، برای ایجاد محل کار و اشتغال جمعیت کشور نیز برنامه ریزی و سرمایه گزاری کنند.
اغلب مشکلات و آسیب های اجتماعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از بیکاری ناشی می گردند. لذا مؤسسات مربوط به ایجاد اشتغال باید ، خودرا موظف و قادر به ایجاد اشتغال کنند تا به توانند مشکلات مربوط به بیکاری کشور را بطور مناسب حل نمایند.
این روش که در کشور ،سازمانهایی نیروی انسانی را آماده کار کنند و در محل کار برای انبوه بیکار فراهم نباشد، غیر منطقی و مشکل آفرین است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا