🔹نقش زنان در توسعه ی فرهنگی و هنری شهر

به گزارش ارک خبر ، شبنم خداخواه مشاور شهردار کلانشهر تبریز  گفت:امروزه توسعه ی فرهنگی و هنری یکی از مصادیق بارز ارتقای جایگاه جوامع شهری محسوب و مورد ارزیابی و توجه قرار می گیرد.این شکل از توسعه که طبیعتا تاثیر بسزایی در زندگی شهروندان دارد، می تواند نگاه متفاوتی را در فرهنگ شهروندی و مشارکت شهروندان در فعالیت های شهری موجب گردیده و به نوعی تفسیر و توجیه نماید.
با تاملی در توسعه فرهنگی و هنری در شهرها و همگام با توسعه در بخش های دیگر، و نقش اساسی شهروندان در این بخش از توسعه ی شهرها، می توان دریافت که زنان در این زمینه نقش موثرتری را ایفا می کنند. با چنین نگرشی در مدیریت شهری و مدیریت منابع انسانی و در نظر گرفتن هنجارهای جامعه و نقش مدیریتی زنان در خانواده این نقش پررنگ تر می شود.
میان توسعه فرهنگی و هنری شهرها و نقش زنان در این راستا، رابطه ای بس در هم تنیده وجود دارد و زنان در ارتقای سطح فرهنگ و هنر در شهرها با نگاه ریزبینانه و همه جانبه ی خود می توانند نقش اساسی ایفا کنند.آنچه مسلم است اینکه،فرهنگ در حقیقت روح حاکم بر فعالیت های اجتماعی جامعه است و زمانی که از نقش زنان در فرهنگ و سنت در جامعه صحبت میکنیم، بیشتر منظورمان رفتار و سلوک و عواملی است که بر سنت و فرهنگ جامعه تاثیر مستقیم و اساسی دارد.
فرهنگ، افراد یک جامعه را قادر می سازدکه رفتارهای یکدیگر را به نوعی مدیریت کنند که با توجه به شرایط موجود، رفتار مطلوب جامعه و متناسب با شرایط داشته باشند.
آنچه امروزه مشهود و ساری است، اهمیت توسعه فرهنگی با توجه به مدیریت های کلان و هدفمند شهری است. و مسلم اینکه علاوه بر هرگونه برنامه ریزی در حوزه ی فرهنگ، باید به کمال رسیدن استعدادها و شایستگی های انسان در تمام شئونات فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی های شهری مشارکت پایدار تمام اقشار جامعه در بخش های مختلف امور شهروندی بوده است. در نظریه مدیریت مشارکتی شهرها، زنان نه تنها با مشارکت فعالانه ی بلکه با ایفای نقش محوری خود، علاوه بر حضور در عرصه های مختلف ، موجبات توسعه ی شهری درازمدت تر ، جامع تر و پایدار تر را فراهم می آورند. نظر به نقش تربیتی زنان ، در مقابله با تهاجم فرهنگ و هنر و توسعه نیز ، اصل حضور فعال زنان را نمی توان نادیده انگاشت و زنان را عاملان اصلی انتقال فرهنگ، سواد و سلامت نسل های آینده در جوامع می توان در نظر گرفت.
در جای گیری فرهنگ شهروندی در لایه های مختلف شهرها هم زنان نقش کلیدی و بی بدیلی را همواره داشته اند که در این خصوص مدیریت شهری با ایجاد برنامه های ویژه ی توان افزایی و ساماندهی تجارب و تخصص زنان ، به نتایج مثبت ارتقای سطح فرهنگ شهروندی با سرعت و پایداری بیشتری دست یافته است.
و با توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنان به تخصص های فرهنگی ، هنری و سنتی می توان زمینه های بهره گیری از این توان بالقوه را به راحتی فراهم آورد.
مناسبات اجتماعی متناسب با حضور فعال زنان در عرصه های فرهنگ و هنر به عنوان نیمی از جامعه به عنوان بازوان اصلی توسعه شرطی است که میتوان به آن بیشتر پرداخت.
یکی از دلایل عمده ی پیشرفت کند در حوزه های اجتماعی، عدم توجه کافی به نقش و اهمیت حضور زنان به عنوان عنصر اصلی توسعه ی اجتماعی، فرهنگی و هنری است که طبیعتا با پایداری این توسعه، پیشرفت در بخش های دیگر هم سرعت بیشتری خواهد یافت و نقش بانوان در این زمینه بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود.
لذا نگاه مثبت و عمل گرایانه ی مدیریت شهری در ارائه ی نقش های مدیریتی فرهنگی و هنری می تواند ضمن ارتقای مولفه های توسعه ی پایدار، به ایجاد زمینه ی مناسب برای حضور فعال خانواده ها در جایگاه های متناسب با ارزش های اجتماعی – فرهنگی در شهرها کمک شایانی نموده و حتی در پیشگیری از برخی تضادهای اجتماعی که به عنوان یک عامل بازدارنده ی توسعه مطرح گردیده است، نقش پیشگیرانه داشته باشد.
در فعالیت های مشارکت جویانه ی شهروندان هم با سرمایه گذاری های مناسب و متناسب با حضور فعال زنان در فعالیت های فرهنگی و هنری می توان موجبات ایجاد فضاهای فرهنگی لازم و مساعد را فراهم آورد که حتی این حضور با مشارکت در انجمن های خیریه، سمن ها و حتی موسسات فرهنگی و هنری به فراخور ، تضمین و تکمیل می گردد.
جامعه ای که بتواند از حضور و مشارکت فعال زنان در حوزه های فرهنگی و هنری ، با ایجاد فضای مناسب و متناسب با استعداد بالقوه و اغلب پنهان آنان بهره گیرد، بی شک در راستای اعتلای فرهنگ شهروندی و بومی قدم های مطمئن تری برداشته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا